KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. Veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıda yer alan açıklamaları, tüm üyelerimizin/ziyaretçilerimizin bilgi ve dikkatine sunuyoruz.

A.TANIMLAR  :

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve Veri Sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan rıza beyanını ifade etmektedir.

Anonim hâle getirme: Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

İlgili kişi/ Veri sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade etmektedir.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Özel nitelikli kişisel veri: İfşa edilmeleri, kaybolmaları gibi durumlarda Veri Sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri ifade etmektedir.

 Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri kayıt sistemi: Kişisel Verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

Veri sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

B.VERİ GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN İLKELER:

Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, tüm Kişisel Veri İşleme faaliyetleri kapsamında aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket etmektedir. 

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etme: Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi her türlü Kişisel Veri İşleme sürecinde, yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde hareket etmekte ve dürüstlük kurallarına uymaktadır.

Doğruluk ve güncellik: Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Veri Sahiplerine Kişisel Verilerini güncellemesi için olanak sağlamakta ve verilerin veri tabanlarına doğru bir şekilde aktarımını temin için gerekli önlemleri almaktadır. 

Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme: Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Kişisel Veri İşleme faaliyetlerini belirli ve meşru amaçlarla sınırlı tutmakta ve söz konusu amaçlara ilişkin olarak Veri Sahiplerini aydınlatma metinleri aracılığıyla açık bir şekilde bilgilendirmektedir. 

İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Kişisel Veriler, temin edildikleri sırada Veri Sahibine bildirilen amaç için gerektiği ölçüde, bu amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak işlenmektedir. 

İlgili mevzuatta öngörülen veya ilgili amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verileri yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında belli bir süre belirlendiği takdirde bu süre boyunca muhafaza etmektedir. Mevzuatta bu şekilde bir süre belirlenmediği takdirde ise veri kullanım amacı ve Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi prosedürleri göz önünde tutularak makul saklama süreleri belirlenmekte ve veriler bu süre ile sınırlı şekilde saklanmaktadır. Bahsi geçen sürelerin sona ermesini takiben ise veriler Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi prosedürleri doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.  

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI :

 KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

· Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,

·  Doğru ve gerektiğinde güncel,

·  Belirli, açık ve meşru amaçlar için,

·  İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,

·  İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verilerin toplanması, kullanılması, işlenmesi konularında çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

http://www.cihansermetal.com web sitesi üzerinden, kurulan ticari ilişkiler vesilesiyle ya da firma ziyaretleri sırasında üyelerimizin/müşterilerimizin verdikleri veriler, üyelerimizin/müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından işlenmektedir.

Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘ne ait olan http://www.cihansermetal.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. (Ayrıntılı bilgi için bkz. “Çerez Politikamız”) Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

http://www.cihansermetal.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin;

• Yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için  Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

• Kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

• İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

•  İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

•  Şirketin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, işlem güvenliği
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın  8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımız dahilinde,; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi doğrudan/dolaylı İştiraki ve Ortaklarının İştiraki Şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlara, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlara, Bankalararası Kart Merkezine, anlaşmalı olduğumuz bankalara ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında  yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketlerine ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

IV. VERİ SAHİBİ OLARAK KVKK’NIN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.cihansermetal.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak (form için tıklayınız) veya yazılı olarak aşğıda belirtilen adresimize göndererek (elden alınan evraklarda kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle) veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Unvan/ Vergi Kimlik No: CİHANSER METAL VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - ÜMRANİYE VERGİ DAİRESİ / 2100218320

Mersis no: 0210021832000010

Elektronik Tebligat Adresi : 25979-98797-61816

Fiziki Posta adresi: FERHATPAŞA MAHALLESİ 49. SK. NO: 17 -19 ATAŞEHİR/İSTANBUL

            Veri Sorumlusu:

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA İZİN 

Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin;

• Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nın yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;

• Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nın kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;

• Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;

• Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nın insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;

• Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nın ve iş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;

 • Cihanser Metal ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ’nın ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

 • web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
 • hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 • İş ve operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, işlem güvenliği
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi

amaçları doğrultusunda kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve iş amaçları dışında üçüncü kişilerle paylaşılmaması, ifşa edilmemesi kaydı ile kullanılabilmesi hakkında işbu aydınlatma formu ile bilgilendirildim, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında Açık Rızam alınmış olup, ilgili usul ve esaslara onay veriyorum.